Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja Hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Hotelu.

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy o świadczenie usług hotelowych.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu są ponadto zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania zapisów zamieszczonych w Informatorze Hotelowym, dotyczących m.in. bezpieczeństwa pożarowego.
 3. Goście przebywający na terenie Hotelu zobligowani są do przestrzegania regulaminów Term oraz SPA stanowiących integralną część kompleksu BUKOVINA Resort. 
 4. Niniejszy Regulamin, jak i regulaminy wskazane w pkt 3 i innych fragmentach niniejszego Regulaminu  są dostępne do wglądu w Recepcji Hotelowej, a także na stronie Hotelu www.hotelharnas.com
 5. „Hotelem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Hotel HARNAŚ, prowadzony przez Operatora Hotelu w Bukowinie Tatrzańskiej, przy ul. Wierch Buńdowy 11.
 6. „Gościem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba zawierająca z Operatorem Hotelu umowę o świadczenie usług hotelowych. 
 7. „Operatorem Hotelu” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot prowadzący Hotel i świadczący w nim usługi hotelowe.
 8. Operatorem Hotelu jest Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000133262 z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Sportowej 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, kapitał zakładowy opłacony w całości, nr NIP: 736-157-95-80,

Kontakt: e-mail: hotel@hotelharnas.com, tel.: +48 18 20 25-450, faks: +48 18 20 20-073

(dalej: BTG Sp. z o.o.)

DOBA HOTELOWA

 1. Opiekunem Gościa jest Recepcja Hotelowa, czynna całą dobę, tel. wew. 0.
 2. Czas pobytu w Hotelu liczony jest na doby.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
 4. Zamiar przedłużenia pobytu w Hotelu ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji Gość powinien zgłosić w Recepcji Hotelu do godziny 09:00 w dniu, w którym upływa termin korzystania z pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenie Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości i wolnych pokoi.

MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju hotelowym jest okazanie przez niego dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość nie może przekazywać, podnajmować czy użyczać pokoju osobom trzecim.
 3. Osoby nie zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia do Hotelu Gościa, który podczas poprzedniego w nim pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom Hotelu, innym osobom przebywającym w Hotelu bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub depozytu gotówkowego w wysokości należności za pobyt. W przypadku nie uregulowania rachunku, Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia preautoryzowanej karty kredytowej.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Hotelu przy zawieraniu umowy, przyjmuje się, że pokój został oddany na jedną dobę.
 8. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godz. 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Hotel świadczy usługi jedynie osobom, które ukończyły 15 rok życia. Ograniczenie to dotyczy Gości, jak i osób towarzyszących. 
 3. Hotel przystosowany do pobytu osób niepełnosprawnych.
 4. Hotel udostępnia Gościom parking niestrzeżony.
 5. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji Hotelu, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. 
 6. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę przez Personel Hotelu w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  4. sprzątanie pokoju, a w sytuacjach nadzwyczajnych i koniecznych wykonywanie niezbędnej naprawy sprzętu i urządzeń hotelowych w sposób niezakłócający wypoczynku i pobytu Gościa w Hotelu.
 7. Dodatkowo na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem w Hotelu i podróżą,
  2. budzenie o wyznaczonej godzinie,
 8. Przechowywanie pieniędzy i innych rzeczy wartościowych – na zasadach określonych w Regulaminie przekazywania rzeczy wartościowych do depozytu. w Recepcji Hotelowej.
 9. BTG Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku nienależytego spełnienia świadczenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna , wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę chip/ klucz pozostawić w recepcji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości na zasadach określonych w art. 846 – 852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony czy Regulamin nie postanowi inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania z Hotelu lub upływu okresu na jaki zarezerwował pokój.
 3. Odpowiedzialność Hotelu z tytuły naprawienia szkody w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do Hotelu jest ograniczona – na zasadach opisanych w art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Ograniczenia zakresu obowiązku naprawienia szkody  nie dotyczą w szczególności rzeczy wartościowych złożonych do depozytu.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia rzeczy wartościowych do depozytu tylko wówczas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość, w tym w szczególności artystyczną, historyczną, zabytkową lub gdy z przyczyn technicznych jest to niemożliwe, w tym w szczególności jeśli zajmują zbyt dużo miejsca.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa. Koszty przesyłki pokrywa Gość.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa te przedmioty przez okres trzech miesięcy liczonych od dnia ich znalezienia przez personel Hotelu lub inną osobę. W dalszej kolejności Hotel postąpi z przedmiotem stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.

CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

  REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelowa.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 4. Wszelkie reklamacje co do świadczonych usług rozpatrywane będą w maksymalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przez BTG Sp. z o.o. reklamacji.

10.    POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Gość ma możliwość, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pokoju hotelowym ze zwierzęciem. Ponosi jednak pełną za nie odpowiedzialność. Do Hotelu nie wolno wprowadzać psów agresywnych, a w szczególności psów następujących ras: rottweiler, pitt buli terier, bulterier, japanase Tomas, Dogo Argentino, fila brazilliero, staffordshire buli terier, amerykański staffordshire terier oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.
 2. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. 
 3. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu
 4. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Nie stosowanie się do tych zaleceń będzie równoznaczne z pokryciem ewentualnych kosztów przywrócenia pomieszczenia do stanu sprzed naruszenia zakazu. 
 5. Na terenie Hotelu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnego jedzenia i alkoholu.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych, i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju. 
 7. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia systemu przeciwpożarowego przez Gościa, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej.
 8. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 9. Kapcie hotelowe służą wyłącznie do poruszania się w obrębie pokoju.
 10. Za zgubioną kartę magnetyczną do pokoju pobierana jest opłata w wysokości 20 PL
 11. W przypadku utraty lub zniszczenia ręcznika hotelowego lub szlafroka – z winy Gościa lub odwiedzających go osób – od Gościa pobierana jest opłata wg następującego cennika: ręcznik mały 60zł, ręcznik duży 80zł, szlafrok 250zł.
 12. Gość, przy podpisywaniu „Karty Pobytu” potwierdza wyposażenie pokoju hotelowego w zestaw ręczników i szlafroków (dotyczy określonego standardu pokoi). W razie stwierdzenia przez Gościa, po otwarciu pokoju, braku któregokolwiek z wymienionych elementów wyposażenia, Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Recepcję Hotelową.
 13. Przy zawieraniu umowy – w sposób opisany w pkt 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu – Gość proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy oraz późniejszej identyfikacji Gościa.
 14. Podanie danych identyfikujących Gościa jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do wykonania umowy o świadczenie usług hotelowych.
 15. Administratorem danych jest Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, adres: ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133262; NIP: 7361579580; REGON: 492834050.
 16. Dane osobowe przetwarzane są dla celów dokonania rezerwacji, meldunku Gościa, identyfikacji Gościa jako strony umowy o świadczenie usług hotelowych, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez Hotel w celach marketingowych własnych usług/produktów, jak również w innym prawnie usprawiedliwionym celu, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla jego realizacji. Marketing własnych usług /produktów polega w szczególności na wysyłaniu wiadomości drogą elektroniczną  do osób, które wyraziły na to zgodę i których dane kontaktowe zostały udostępnione Hotelowi podczas zawierania umowy. Gość w każdej chwili ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do tego celu.
 17. Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 18. Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny dla realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.
 19. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Życzymy udanego pobytu w Hotelu HARNAŚ

DYREKCJA HOTELU HARNAŚ